06 82 44 46 62 info@geengeraniums.com

Voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden met de opdrachtgevers.

1.2 Op de gesloten overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen uit het burgerlijk wetboek van toepassing

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast en/of uitgebreid. Dit wordt vooraf doorgegeven aan de opdrachtgever.

Overeenkomsten

Overwegend dat:

2.1 Opdrachtgever een particulier persoon is of werkzaam is op het gebied van (bij)scholing in de zorgsector

2.2 Opdrachtgever behoefte heeft aan : ondersteuning bij het voeren van de eigen administratie en financiën en ondersteuning bij het organiseren van allerlei zaken in de privé sfeer( vakantie, onderhoud huis en tuin, zorg voor huisdieren, persoonlijke zorg, hulp bij afwikkeling van nalatenschappen), in de breedste zin van het woord of Opdrachtgever behoefte heeft aan diverse gastlessen gericht op zorg rondom het overlijden van cliënten

2.3 Geen Geraniums als zodanig in staat is en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren

2.4 Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7;400 e.v. BW

2.5 Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7;610 e.v. B

2.6 Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe de overeenkomst op te stellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

3 De gebruikte overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29 december 2016 onder nummer 901550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst

4 Partijen de voorwaarden waaronder Geen Geraniums voor Opdrachtgever haar werkzaamheden zal verrichten, in een overeenkomst wensen vast te leggen.

De opdracht

3.1 Geen Geraniums verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten, Globaal omschreven:

ondersteuning bij het voeren van de eigen administratie en financiën en ondersteuning geven bij het organiseren van allerlei zaken in de privé sfeer, in de breedste zin van het woord of het geven van gastlessen over de zorg voor/tijdens of na het overlijden van cliënten.

Uitvoering van de opdracht

4.1 Geen Geraniums accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden

4.2 Geen Geraniums deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Geen Geraniums zich in overleg naar de tijden, aangegeven door de Opdrachtgever.

4.3 Opdrachtgever verstrekt Geen Geraniums alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

4.4 Geen Geraniums is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

Duur van de overeenkomst

5.1 De opdracht vangt aan op datum ondertekening en eindigt maximaal 6 maanden na datum.

5.2 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Geen Geraniums ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Nakoming

6.1 Indien Geen Geraniums op enig moment voorziet dat zij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet of niet naar behoren kan nakomen, dan dient Geen Geraniums de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Opzegging overeenkomst

7.1 De overeenkomst wordt door de opdrachtgever alsook door Geen Geraniums aan het einde van de periode, genoemd bij 3.1 opgezegd

Vergoeding, facturering en betaling

8.1 Opdrachtgever betaalt Geen Geraniums €55,00 (excl. 21% BTW) per uur voor ondersteunende werkzaamheden buiten het kantoor van Geen Geraniums en €35,00 (excl. 21 % BTW) voor werkzaamheden uitgevoerd op het kantoor van Geen Geraniums.

Opdrachtgever betaald €75,00 (exclusief 21% BTW) voor een gastles.

Uren buiten kantooruren worden niet extra belast.

8.2 De opdrachtgever betaalt reiskosten op basis van €0,00 per km plus eventuele kosten van parkeren binnen Amersfoort. De opdrachtgever betaald reiskosten op basis van €0,19 per km plus eventuele kosten van parkeren buiten Amersfoort.

8.3 Geen Geraniums zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke eisen.

8.4 In geval van hulpmiddelen van Geen Geraniums, die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Geen Geraniums de daarmee samenhangende kosten in rekening aan de opdrachtgever. Dit wordt van te voren door Geen Geraniums aangegeven.

8.5 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening factuur.

Aansprakelijkheid en schade

9.1 Geen Geraniums is aansprakelijk voor alle materiele schade die aan Opdrachtgever door Geen Geraniums wordt toegebracht bij uitvoering van de werkzaamheden op basis van deze overeenkomst.

9.2 Geen Geraniums vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit schade die door Geen Geraniums is veroorzaakt bij werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever.

Rechts- en forumkeuze

10.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing

10.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Wijziging van overeenkomst

11.1 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.